Aktualności

26 października, 2018

USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r.

o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 90, poz. 757) Art. 1. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2073/2004

z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich2) (Dz. U. Nr 99, poz. 830) Na […]
26 października, 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich2) (Dz. U. Nr 99, poz. 830) Na […]