ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 769/2005

z dnia 20 maja 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw 1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  1. Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.
  2. W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 2005 r.

 

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Załącznik

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 maja 2005 r. ustanawiającego standardowe
wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 

(EUR/100 kg)
Kod CN Kod krajów trzecich1 Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00 052 93,8
204 82,6
212 97,2
999 91,2
0707 00 05 052 124,5
204 51,2
999 87,9
0709 90 70 052 85,2
624 50,3
999 67,8
0805 10 20 052 41,7
204 37,7
212 55,7
220 44,3
388 50,1
400 42,8
528 45,4
624 58,6
999 47,0
0805 50 10 388 65,6
400 69,6
528 59,4
624 61,7
999 64,1
0808 10 80 388 87,9
400 116,3
404 78,7
508 60,8
512 69,6
524 57,3
528 68,5
720 70,9
804 94,0
999 78,2
1 Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).