ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 807/2005

z dnia 26 maja 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż 1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

  1. W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie, może być pokryta przez refundacje wywozowe.
  2. Refundacje wywozowe powinny być ustalone z uwzględnieniem czynników, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż 2).
  3. W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.
  4. Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą sprawić, że niezbędne stanie się zróżnicowanie refundacji dla niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.
  5. Refundacja powinna być ustalana raz na miesiąc. Zmian można dokonywać w tym odstępie czasowym.
  6. Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji na rynkach zbóż, a w szczególności do notowań lub cen na te produkty we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w załączniku.
  7. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, wywiezionych w stanie naturalnym, ustala się w wysokości podanej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2005 r.

 

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

 

 

Załącznik

do rozporządzenia Komisji z dnia 26 maja 2005 r. ustalającego refundacje wywozowe
stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 

Kod produktu Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Wysokość refundacji
1001 10 00 9200 EUR/t
1001 10 00 9400 A00 EUR/t 0
1001 90 91 9000 EUR/t
1001 90 99 9000 A00 EUR/t 0
1002 00 00 9000 A00 EUR/t 0
1003 00 10 9000 EUR/t
1003 00 90 9000 A00 EUR/t 0
1004 00 00 9200 EUR/t
1004 00 00 9400 A00 EUR/t 0
1005 10 90 9000 EUR/t
1005 90 00 9000 A00 EUR/t 0
1007 00 90 9000 EUR/t
1008 20 00 9000 EUR/t
1101 00 11 9000 EUR/t
1101 00 15 9100 C01 EUR/t 10,96
1101 00 15 9130 C01 EUR/t 10,24
1101 00 15 9150 C01 EUR/t 9,44
1101 00 15 9170 C01 EUR/t 8,72
1101 00 15 9180 C01 EUR/t 8,16
1101 00 15 9190 EUR/t
1101 00 90 9000 EUR/t
1102 10 00 9500 A00 EUR/t 0
1102 10 00 9700 A00 EUR/t 0
1102 10 00 9900 EUR/t
1103 11 10 9200 A00 EUR/t 0
1103 11 10 9400 A00 EUR/t 0
1103 11 10 9900 EUR/t
1103 11 90 9200 A00 EUR/t 0
1103 11 90 9800 EUR/t
Uwaga: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.
C01: Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Liechteinsteinu i Szwajcarii.

 

1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).