ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 810/2005

z dnia 26 maja 2005 r.

ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 641/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż 1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  1. Przetarg na maksymalne obniżenie opłat przywozowych w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich do Hiszpanii został ogłoszony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 641/2005 2).
  2. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1839/95 3), w myśl procedury przewidzianej w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, Komisja może podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnego obniżenia opłat przywozowych, uwzględniając w szczególności czynniki przewidziane w art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 1839/95. Przetarg wygrywa ten oferent lub oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnemu obniżeniu opłat przywozowych lub jest od niego niższa.
  3. Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia maksymalnego obniżenia opłat przywozowych w wysokości określonej w art. 1.
  4. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 

Artykuł 1

W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 20 do 26 maja 2005 r. w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 641/2005, ustala się maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w wysokości 29,99 EUR/t dla ogólnej maksymalnej ilości całkowitej równej 50 900 t.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2005 r.

 

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

 

 

1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
2) Dz.U. L 107 z 28.4.2005, str. 13.
3) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Roszporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).