ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 811/2005

z dnia 27 maja 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw 1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

  1. Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.
  2. W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

 

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2005 r.

 

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Załącznik

do rozporządzenia Komisji z dnia 27 maja 2005 r. ustanawiającego standardowe
wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 

(EUR/100 kg)
Kod CN Kod krajów trzecich 1 Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00 052 75,1
204 85,3
999 80,2
0707 00 05 052 101,5
204 30,3
999 65,9
0709 90 70 052 91,3
624 50,3
999 70,8
0805 10 20 052 41,5
204 39,8
212 108,2
220 53,0
388 57,8
400 35,0
624 58,1
999 56,2
0805 50 10 052 107,2
388 47,7
524 56,8
528 64,3
624 60,4
999 67,3
0808 10 80 388 67,7
400 100,1
404 68,3
508 70,7
512 70,3
524 62,0
528 69,7
720 79,3
804 122,1
999 78,9
0809 20 95 400 545,6
999 545,6
1 Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).