ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

(Dz. U. Nr 96, poz. 809)

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 78, poz. 733) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długu celnego, zwanymi dalej „instytucjami finansowymi”, a Agencją Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie udzielania przez te instytucje gwarancji, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).