ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

(Dz. U. Nr 96, poz. 812)

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  „1a. W przypadku olejów napędowych i olejów opałowych, o których mowa w ust. 1, zwolnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży wyrobów oznaczonych i zabarwionych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy.”;
 2. w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do oleju, z którego mniej niż 30 % objętościowo destyluje przy temperaturze 350 °C i którego gęstość w temperaturze 15 °C jest wyższa niż 890 kg/m3.”;
 3. § 11 otrzymuje brzmienie:
  „§ 11. 1. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przysługuje podmiotowi dokonującemu sprzedaży wyrobów, dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju, uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
  2. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, który:

  1. wykorzystuje je do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych i złoży oświadczenie stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem, lub
  2. dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.

  3. W przypadku sprzedaży wyrobów podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

  1. podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
  2. sprzedaż wyrobów podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
  3. podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył zwolnione wyroby;
  4. podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
  5. podmiot, o którym mowa w pkt 1, uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oświadczenie, że wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
  6. prowadzący skład podatkowy przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienie otrzymanych oświadczeń zawierających informacje, o których mowa w pkt 5; oświadczenia będą dostępne u podatnika w celu kontroli.

  4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, powinno zawierać co najmniej:

  1. nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
  2. ilość zakupionych na terytorium kraju wyrobów oraz ich symbol PKWiU lub kod CN;
  3. określenie celu, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby;
  4. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

  5. W przypadku sprzedaży wyrobów oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument taki ściśle określa ilość zamawianego towaru, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu – na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.”;

 4. w § 14:
  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują podmiotowi dokonującemu sprzedaży wyrobów określonych w ust. 1, wykorzystywanych do celów, o których mowa w ust. 1, dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2a pkt 2.”,
  2. po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
   „2a. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:

   1. wykorzystuje je do celów objętych zwolnieniem, o których mowa w ust. 1, i złoży oświadczenie stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem, lub
   2. dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.

   2b. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

   1. podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
   2. sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
   3. podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył zwolnione wyroby;
   4. podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
   5. podmiot, o którym mowa w pkt 1, uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, oświadczenie, że wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
   6. prowadzący skład podatkowy przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienie otrzymanych oświadczeń, o których mowa w pkt 5; oświadczenia będą dostępne u podatnika w celu kontroli.”,
  3. ust. 3, 4 i 4a otrzymują brzmienie:
   „3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2b pkt 5, powinno zawierać co najmniej:

   1. nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
   2. ilość zakupionych na terytorium kraju wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz ich symbol PKWiU lub kod CN;
   3. określenie celu, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby;
   4. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

   4. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2b pkt 5, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument ten ściśle określa ilość zamawianego wyrobu, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu – na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.
   4a. Warunki określone w ust. 2b nie mają zastosowania do sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, w opakowaniach jednostkowych.”;

 5. § 15 otrzymuje brzmienie:
  „§ 15. 1. Zwalnia się od akcyzy gaz płynny – propan, butan, mieszaniny propanu-butanu, inne gazy płynne, zwane dalej „gazem płynnym”, w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych lub do innych celów niż opałowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zwalnia się od akcyzy gaz płynny, w części odpowiadającej 50 % stawki podatku akcyzowego dla tego wyrobu, rozlewany do butli gazowych w składzie podatkowym na terytorium kraju i używany do celów opałowych.
  3. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego na terytorium kraju podmiotowi, który zużywa go do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych lub do innych celów niż opałowe.
  4. W przypadku sprzedaży gazu płynnego podmiotowi zużywającemu go do innych celów, niż do napędu pojazdów samochodowych lub do innych celów niż opałowe, zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie pod warunkiem, że:

  1. podmiot ten:
   1. złoży oświadczenie podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, że gaz płynny zostanie zużyty do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych lub do innych celów niż opałowe,
   2. posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie odbioru gazu płynnego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy,
   3. nabędzie gaz płynny z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego,
   4. potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie gazu płynnego i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, z którego nabył gaz płynny,
   5. złoży zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy,
   6. prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów akcyzowych;
  2. podmiot prowadzący skład podatkowy przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienie otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 6, powinny być dostępne u podatnika w celu kontroli.

  5. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego pod warunkiem, że:

  1. importer przy dokonaniu zgłoszenia celnego oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych lub do celów opałowych;
  2. importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie odbioru gazu płynnego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
  3. nabycie gazu płynnego przez importera oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania;
  4. importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania zwolnionego od akcyzy gazu płynnego;
  5. nabywca złoży importerowi lub podmiotowi dokonującemu nabycia wewnątrzwspólnotowego oświadczenie, że nabywany gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych lub do celów opałowych;
  6. importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienie otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w pkt 5, będą dostępne u podatnika w celu kontroli;
  7. importer oraz podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego posiadają status prowadzącego skład podatkowy lub korzystają na podstawie umowy ze składu podatkowego innego podmiotu.

  6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 pkt 1 i 5, powinny zawierać co najmniej:

  1. nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
  2. ilość zakupionego na terytorium kraju, w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim wyrobu oraz jego symbol PKWiU i kod CN;
  3. określenie celu, na który zostanie przeznaczony wyrób zakupiony w kraju, nabyty w innym państwie członkowskim lub pochodzący z importu;
  4. datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.”;
 6. w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do sprzedaży alkoholu etylowego skażonego:

  1. benzoesanem denatonium (Bitrex) w ilości nie mniejszej niż 1 g/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol,
  2. ogólnym środkiem skażającym – zgodnym z Polską Normą PN-C-97911 „Ogólny środek skażający” – w ilości nie mniejszej niż 0,5 litra/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol
  • zabarwionego na fioletowo przez dodanie czystego fioletu krystalicznego w ilości nie mniejszej niż 160 mg/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra.”;
 7. w § 22c:
  1. ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
   „2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:

   1. alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml,
   2. win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 I,
   3. piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 I
   • pod warunkiem, że powyższe wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów.

   3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie pod warunkiem, że:

   1. nabywca złoży prowadzącemu skład podatkowy lub, w przypadku wyrobów pochodzących z importu, naczelnikowi urzędu celnego przy ich wyprowadzaniu z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe będą przeznaczone wyłącznie do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży;
   2. sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach większych niż 1 I i piwo w opakowaniach większych niż 0,5 I, zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach;
   3. w przypadku podróży statkiem lub promem morskim, podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich.”,
  2. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
   „4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do importowanych wyrobów, które są przeznaczane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, o ile wyroby te były objęte uprzednio procedurą składu celnego na rzecz podmiotu nabywającego te wyroby z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych i są dostarczane bezpośrednio ze składu celnego na pokłady samolotów, statków lub promów morskich.”;
 8. w § 30:
  1. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   „2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje również przywóz samochodów osobowych przez członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, nabytych w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego, z którego powracają, pod warunkiem że w miejscu poprzedniego ich pobytu w państwie trzecim wykorzystywali do użytku osobistego samochód osobowy, który nie może zostać po przywozie zarejestrowany na terytorium kraju.”,
  2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   „3. W przypadku przywozu z terytorium państwa trzeciego, samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju.”;
 9. w § 50c ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  „2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 3, z wyłączeniem ust. 2, i § 4, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674).
  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów, o których mowa w ust. 1, dokonanej po dniu 1 maja 2004 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Gronicki

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).