ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

(Dz. U. Nr 96, poz. 813)

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493) wprowadza się następujące zmiany:

 1. po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
  „§ 14a. W przypadku nieotrzymania karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego przez właściwego dla wysyłającego wyroby akcyzowe zharmonizowane naczelnika urzędu celnego, w terminie miesiąca od dnia wystania tych wyrobów, właściwy dla wysyłającego naczelnik urzędu celnego w ciągu 3 dni zawiadamia właściwego naczelnika polskiego granicznego urzędu celnego o nieotrzymaniu karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.”;
 2. § 24a otrzymuje brzmienie:
  „§ 24a. W przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dostarczanych na terytorium kraju do podmiotów uprawnionych do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w chwili ich zużycia zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem § 24b-24m.”;
 3. w § 24c uchyla się pkt 3;
 4. w § 24d uchyla się pkt 3;
 5. w § 24e uchyla się pkt 3;
 6. w § 24f uchyla się pkt 3;
 7. § 24g otrzymuje brzmienie:
  „§ 24g. 1.W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje zgodnie z § 19.
  2. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego.”;
 8. w § 24h uchyla się pkt 3;
 9. po § 24k dodaje się § 24I i 24m w brzmieniu:
  „§ 24I. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

  1. z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,
  2. w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego ich odsprzedaży, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zgodnie z § 19
  • przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

  § 24m. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

  1. z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy, o którym mowa w § 14 ust. 2a pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,
  2. w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego ich odsprzedaży, o którym mowa w § 14 ust. 2a pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zgodnie z § 19
  • przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 14 ust. 2-4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.”;
 10. w § 25:
  1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   „4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

   1. dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie czterech miesięcy od wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;
   2. kartę 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, a jeżeli przedstawienie tej karty jest niemożliwe ze względu na jej zniszczenie lub zaginięcie, kopię karty 2 lub 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, potwierdzoną przez właściwe dla odbiorcy władze celne lub podatkowe;
   3. potwierdzenie zapłaty akcyzy w innym państwie członkowskim.”,
  2. dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:
   „5. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6 i 7.
   6. Na wniosek prowadzącego skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu celnego po sprawdzeniu zgodności danych zawartych w duplikatach kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z danymi zawartymi w karcie 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 7 dni opieczętowuje urzędowymi pieczęciami duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego i nadaje tym duplikatom numer rejestracyjny, zgodny z numerem karty 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.
   7. Duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego muszą zawierać wyraz DUPLIKAT.”;
 11. po § 25 dodaje się § 25a-25c w brzmieniu:
  „§ 25a. 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust. 2, do których stosuje się stawkę 0, oraz wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy może być wykorzystany dokument handlowy z potwierdzeniem przez odbiorcę odbioru tych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być również wykorzystane duplikaty kart 2,3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z § 25 ust. 6 i 7.
  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku, gdy wysyłka wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nastąpiła w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19 sierpnia 2004 r.

  § 25b. 1. W przypadku gdy prowadzący skład podatkowy dokona zapłaty akcyzy w wyniku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w trybie § 20 ust. 1 i otrzyma, po upływie dwóch miesięcy od dnia wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego, potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zwrot zapłaconego podatku.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 25 ust. 2-7.

  § 25c. 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z przemieszczaniem na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust. 2, do których stosuje się stawkę 0, oraz wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z § 25 ust. 6 i 7.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy wysyłka wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nastąpiła w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19 sierpnia 2004 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Gronicki

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).