ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

(Dz. U. Nr 103, poz. 865)

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 3:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Stawki akcyzy określone w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia i w poz. 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia stosuje się dla olejów opałowych, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje w 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy dotyczą oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele opałowe.”,
  2. w ust. 3 wyrazy „rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych (Dz. U. Nr 53, poz. 527)” zastępuje się wyrazami „rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815)”;
 2. w załączniku nr 1 do rozporządzenia poz. 2 otrzymuje brzmienie:
  1 2 3 4
  2 bez
  względu
  na
  symbol
  PKWiU
  Oleje opałowe:
  a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele opałowe
  b) pozostałe
  233,00 zł/1 000 I

  60,00 zł/1 000 kg

 3. w załączniku nr 2 do rozporządzenia poz. 1 otrzymuje brzmienie:
  1 2 3 4
  1 bez względu na kod CN

  2710 19 41
  2710 19 45
  2710 19 49
  bez względu na kod CN

  bez względu na kod CN

  Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112> z czego:
  1) oleje lekkie
  w tym:
  a) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu przekraczającą 0,013 g/l
  b) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu nieprzekraczającą 0,013 g/l
  c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych
  2) oleje średnie
  w tym:
  — paliwa do silników odrzutowych
  3) oleje ciężkie:
  a) oleje napędowe
  w tym o zawartości siarki:
  — powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie
  — do 0,001 % włącznie
  b) pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele opałowe
  c) oleje opałowe:
  — z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele opałowe
  — pozostałe
  d) mieszaniny olejów napędowych zawierające w masie mniej niż 70 % olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służące do napędu silników spalinowych z czego o zawartości siarki:
  — powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie
  — do 0,001 % włącznie
  1 882,00 zł/1 000 I

  1 747,00 zł/1 000 I

  1 747,00 zł/1 000 I

  1 565,00 zł/1 000 l

  1 822,00 zł/1 000 l

  1 822,00 zł/1 000 l

  1 072,00 zł/1 000 l

  1 180,00 zł/1 000 l

  1 099,00 zł/1 000 l
  1 048,00 zł/1 000 l
  233,00 zł/1 000 l

  233,00 zł/1 000 l

  60,00 zł/1 000 kg
  1 180,00 zł/1 000 l

  1 099,00 zł/1 000 l
  1 048,00 zł/1 000 l

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2005 r.

Minister Finansów: M. Gronicki

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380 i Nr 96, poz. 814.