ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

(Dz. U. Nr 83, poz. 720)

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 i Nr 232, poz. 2331) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Przy wprowadzeniu na statek towarów, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić organowi celnemu specyfikację towarów lub inny dokument umożliwiający ich identyfikację, a także pisemne oświadczenie kapitana statku, że towary zostaną wykorzystane lub zużyte na jego pokładzie oraz że:

  1. statek płynie bezpośrednio do portu przeznaczenia położonego w kraju trzecim albo
  2. w trakcie rejsu do portu przeznaczenia położonego w kraju trzecim statek zawinie do innego lub innych portów zlokalizowanych na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotą”, ale ostatni z tych portów opuści w ciągu 30 dni od dnia dokonania zaopatrzenia.”;
 2. po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
  „§ 10a. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio do dostaw zaopatrzenia na platformy wiertnicze, zlokalizowane poza obszarem celnym Wspólnoty, przy czym w oświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 2, osoba kierująca platformą wiertniczą deklaruje jedynie, że towary zostaną wykorzystane lub zużyte na platformie.”;
 3. § 11 otrzymuje brzmienie:
  „§ 11. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio do towarów wspólnotowych przeznaczonych na zaopatrzenie statków powietrznych znajdujących się w polskim porcie lotniczym, wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym do krajów trzecich, z tym że oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 2, może zostać zastąpione innym dokumentem wskazującym na okoliczności, o których mowa w tym oświadczeniu, a termin, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, wynosi 7 dni od dnia dokonania zaopatrzenia.”;
 4. w § 13a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zgłoszenia celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów niewspólnotowych, nabytych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym przez podróżnych udających się do pozostałej części obszaru celnego Wspólnoty, są dokonywane przez operatora, o którym mowa w art. 799 lit. c Rozporządzenia Wykonawczego, na dokumencie SAD w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży towarów. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.”;
 5. po § 13a dodaje się § 13b i 13c w brzmieniu:
  „§ 13b. 1. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów niewspólnotowych, objętych uprzednio procedurą składu celnego i dostarczonych na pokład statku powietrznego lub morskiego w celu konsumpcji przez podróżnych i załogę podczas rejsu do portu przeznaczenia zlokalizowanego w pozostałej części obszaru celnego Wspólnoty, należy dokonać na dokumencie SAD w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym towary zostały skonsumowane, na podstawie wykazów zużycia, prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.
  2. Przepis art. 227 ust. 3 lit. b Wspólnotowego Kodeksu Celnego stosuje się odpowiednio w zakresie terminu na uiszczenie należności wynikających ze zgłoszenia celnego.
  § 13c. 1. W przypadku powrotnego wywozu towarów niewspólnotowych, objętych uprzednio procedurą składu celnego i dostarczonych na pokład statku powietrznego lub morskiego w celu konsumpcji przez podróżnych i załogę podczas rejsu do portu przeznaczenia zlokalizowanego w kraju trzecim lub celem ich sprzedaży podczas tego rejsu, przepis § 13b ust. 1 stosuje się odpowiednio.
  2. Przy wprowadzaniu na statek towarów, które będą powrotnie wywiezione, należy przedstawić organowi celnemu pisemne oświadczenie kapitana statku, że:

  1. statek udaje się bezpośrednio do portu przeznaczenia położonego w kraju trzecim albo
  2. w trakcie rejsu do portu przeznaczenia położonego w kraju trzecim statek zawinie do innego lub innych portów zlokalizowanych na obszarze celnym Wspólnoty, ale ostatni z tych portów opuści w ciągu 30 dni w przypadku statków morskich lub 7 dni w przypadku statków powietrznych, licząc od dnia dokonania zaopatrzenia.

  3. W przypadku statków powietrznych oświadczenie, określone w ust. 2, może zostać zastąpione innym dokumentem wskazującym na okoliczności, o których mowa w tym oświadczeniu.”;

 6. w § 19 uchyla się ust. 1;
 7. w § 23 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  „4) części zapasowe, sprzęt i wyposażenie, o których mowa w art. 577 Rozporządzenia Wykonawczego, w zakresie dotyczącym taboru kolejowego.”;
 8. § 28 otrzymuje brzmienie:
  „§ 28. Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, poza dokumentami, o których mowa w art. 218 Rozporządzenia Wykonawczego, należy dołączyć w szczególności:

  1. specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji;
  2. pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem towarów;
  3. dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy;
  4. certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru;
  5. inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.”;
 9. w § 30:
  1. w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   „3) dokumenty, o których mowa w § 28 pkt 1 i 5.”,
  2. uchyla się ust. 4;
 10. w § 32:
  1. w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   „3) dokumenty, o których mowa w § 28 pkt 5.”,
  2. w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   „3) dokumenty, o których mowa w § 28 pkt 5.”;
 11. w § 33:
  1. w ust. 1:
   • uchyla się pkt 3,
   • pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) dokumenty, o których mowa w § 28 pkt 1 i 5.”,
  2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „2. Dokumentów, o których mowa w art. 220 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, nie dołącza się każdorazowo do zgłoszenia celnego, jeżeli zostały wcześniej złożone organowi celnemu, który przyjmuje zgłoszenie celne, i dane w nich zawarte są aktualne. W takim przypadku zgłaszający w polu 44 dokumentu SAD jest obowiązany do wskazania numerów, pod którymi dokumenty te figurują w wykazie W 05.”,
  3. uchyla się ust. 3;
 12. w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Funkcjonariusz celny urzędu celnego wywozu po przyjęciu zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów rolnych dokonuje wpisów przewidzianych przepisami wspólnotowymi na karcie kontrolnej T5 i kopiach tej karty lub na zestawie T5 i jego kopiach. W polu A funkcjonariusz celny umieszcza datę wystawienia karty kontrolnej T5, która jest jednocześnie datą przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu, a w polu B dokonuje wpisu: „Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, POLAND”.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).