ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 czerwca 2005 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji

(Dz. U. Nr 110, poz. 930)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

 1. wydanie świadectwa homologacji:
  1. typu pojazdu samochodowego, z wyjątkiem motocykla – 1 600 zł,
  2. instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – 1 600 zł,
  3. typu pojazdu: przyczepy, motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego, tramwaju i zabudowy pojazdu samochodowego lub przyczepy – 1 600 zł.
  4. przedmiotu wyposażenia lub części pojazdów, o których mowa w lit. a i c – 400 zł;
 2. zmianę świadectwa homologacji:
  1. polegającej na rozszerzeniu świadectwa homologacji danego typu pojazdu i instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – 400 zł,
  2. polegającej na rozszerzeniu świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia i części – 200 zł.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie do decyzji wydanych na podstawie wniosków o wydanie lub zmianę świadectw homologacji złożonych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).