ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

(Dz. U. 78, poz. 688)

Na podstawie art. 24g ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wydanie paszportu, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 998/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. UE L 146 z 13.06.2003, str. 1, z późn. zm. 2) ), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 998/2003”, na 51 zł, z czego:

  1. wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 30 zł;
  2. kwota przeznaczona na pokrycie kosztów:
    1. ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, związanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym,
    2. prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 998/2003,
    3. przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii

    — wynosi 21 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 094 z 31.03.2004, str. 7; Dz. Urz. UE L 249 z 23.07.2004, str. 18; Dz. Urz. UE L 298 z 23.09.2004, str. 22; Dz. Urz. UE L 344 z 20.11.2004, str. 17 i Dz. Urz. UE L 355 z 01.12.2004, str. 14. Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.