ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich2)

(Dz. U. Nr 99, poz. 830)

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

  1. świadectwa fitosanitarnego dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. świadectwa fitosanitarnego w przypadku reeksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (Dz. U. Nr 47, poz. 457).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 maja 2005 r. (poz. 830)

(w trakcie opracowywania)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają załącznik VII do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.7.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258; Dz. Urz. WE L 127 z 9.5.2001, str. 42; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 169; Dz. Urz. WE L 77 z 20.3.2002, str. 23; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 316; Dz. Urz. WE L 116 z 3.5.2002, str. 16; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 426; Dz. Urz. WE L 355 z 30.12.2002, str. 45; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 3; Dz. Urz. UE L 78 z 25.3.2003, str. 10; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 341; Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2003, str. 1; Dz. Urz. UE L 138 z 5.6.2003, str. 47; Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003, str. 438; Dz. Urz. UE L 321 z 6.12.2003, str. 36; Dz. Urz. UE L 85 z 23.3.2004, str. 18; Dz. Urz. UE L 127 z 29.4.2004, str. 97; Dz. Urz. UE L 165 z 30.4.2004, str. 1; Dz. Urz. UE L 309 z 6.10.2004, str. 9; Dz. Urz. UE L 56 z 2.3.2005, str. 12; Dz. Urz. UE L 57 z 3.3.2005, str. 19). Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.